Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

6318 cb21 500
1380 203f
Rzym, fot. Nana Hagel 
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viajethra jethra

March 20 2018

9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viahelenburns helenburns
1316 5afe 500
Reposted fromwestwood westwood viahelenburns helenburns
1960 f311

vincekris:

Walking the Streets of Moscow (Ya shagayu po Moskve), 1963, directed byGeorgiy Daneliya

Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viajestemdeszczem jestemdeszczem
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemdeszczem jestemdeszczem
1954 3996 500

vvni:

Greta Buyspse photography

March 17 2018

Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura

March 15 2018

6102 50d4 500
Reposted fromluron luron viaskynetpizza skynetpizza

March 09 2018

7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemdeszczem jestemdeszczem
1499 9aaf
Reposted fromagridoce agridoce viajestemdeszczem jestemdeszczem
What matters most is how well you walk through the fire.
— Charles Bukowski
Reposted frommefir mefir viajestemdeszczem jestemdeszczem
9169 f2d2
Reposted fromn3ml n3ml viajestemdeszczem jestemdeszczem

ptsdandflowers:

Me: I’m having such a good time

Brain: sure would suck if you get hit with a low mood, and go nonverbal, and come off as rude and uninterested in your friends

Me:

image
6735 f162 500
the first rule of art club is you never talk about art club
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl